ผู้อำนวยการศูนย์

นางธนวรรณ สุขไพศาล

View Profile

นางธนวรรณ สุขไพศาล

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น