สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย

View Profile

สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายไพรัช ภวสุริยกุล

View Profile

นายไพรัช ภวสุริยกุล

นักพัฒนาสังคม

นางสาวจิตร์ฌพัทธ์ ปรมะชานันท์

View Profile

นางสาวจิตร์ฌพัทธ์ ปรมะชานันท์

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

นายภานุวัฒ์ ทบพักตร์

View Profile

นายภานุวัฒ์ ทบพักตร์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวเสาวลักษณ์ ลุนวิรัตน์

View Profile

นางสาวเสาวลักษณ์ ลุนวิรัตน์

ปฏิบัติงานนักฝึกกิจกรรมบำบัด

นายปวัน คงแตง

View Profile

นายปวัน คงแตง

ปฏิบัติงานนักฝึกกิจกรรมบำบัด

นางสาวสุจิตรา แง่พรหม

View Profile

นางสาวสุจิตรา แง่พรหม

ปฏิบัติงานนักฝึกกิจกรรมบำบัด

นายจักรพันธ์ ชำนาญเหนาะ

View Profile

นายจักรพันธ์ ชำนาญเหนาะ

ปฏิบัติงานนักฝึกกิจกรรมบำบัด

นายจตุพร เที่ยงตรงจิตร

View Profile

นายจตุพร เที่ยงตรงจิตร

ผู้ดูแล

นางสาวอภิญญา ทองหล่อ

View Profile

นางสาวอภิญญา ทองหล่อ

ผู้ดูแล

นายอัครเดช เหมุทัย

View Profile

นายอัครเดช เหมุทัย

ผู้ดูแล

นายวิทวัส วัจนามัย

View Profile

นายวิทวัส วัจนามัย

ผู้ดูแล

นางสาวสุภมาศ ไสยโสภณ

View Profile

นางสาวสุภมาศ ไสยโสภณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวีระพงค์ วงจอม

View Profile

นายวีระพงค์ วงจอม

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญมา จินารักษ์

View Profile

นายบุญมา จินารักษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชนะพล คงศิลป์

View Profile

นายชนะพล คงศิลป์

ผู้ดูแล

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1 1