สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย

View Profile

สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

นายไพรัช ภวสุริยกุล

View Profile

นายไพรัช ภวสุริยกุล

นักพัฒนาสังคม

นางสาวจิตร์ฌพัทธ์ ปรมะชานันท์

View Profile

นางสาวจิตร์ฌพัทธ์ ปรมะชานันท์

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

นายวิษณุศักดิ์ แก้วบุดดี

View Profile

นายวิษณุศักดิ์ แก้วบุดดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

นายภานุวัฒ์ ทบพักตร์

View Profile

นายภานุวัฒ์ ทบพักตร์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวเสาวลักษณ์ ลุนวิรัตน์

View Profile

นางสาวเสาวลักษณ์ ลุนวิรัตน์

ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

นายปวัน คงแตง

View Profile

นายปวัน คงแตง

ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

นางสาวปวีณา ศิริฟอง

View Profile

นางสาวปวีณา ศิริฟอง

นักฝึกกิจกรรมบำบัด

นางสาวสุจิตรา แง่พรหม

View Profile

นางสาวสุจิตรา แง่พรหม

นักฝึกกิจกรรมบำบัด

นางสาวเพียงใจ ประพรม

View Profile

นางสาวเพียงใจ ประพรม

นักฝึกกิจกรรมบำบัด

นางสาวสุภมาศ ไสยโสภณ

View Profile

นางสาวสุภมาศ ไสยโสภณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบุญมา จินารักษ์

View Profile

นายบุญมา จินารักษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายจตุพร เที่ยงตรงจิตร

View Profile

นายจตุพร เที่ยงตรงจิตร

ผู้ดูแล

นางสาวอภิญญา ทองหล่อ

View Profile

นางสาวอภิญญา ทองหล่อ

ผู้ดูแล

นายจักรพันธ์ ชำนาญเหนาะ

View Profile

นายจักรพันธ์ ชำนาญเหนาะ

ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

นายวีระพงค์ วงจอม

View Profile

นายวีระพงค์ วงจอม

พนักงานขับรถยนต์

นายอัครเดช เหมุทัย

View Profile

นายอัครเดช เหมุทัย

ผู้ดูแล

นายวิทวัส วัจนามัย

View Profile

นายวิทวัส วัจนามัย

ผู้ดูแล