ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/01/2020 : จ้างจัดพิมพ์เอกสารรับรองความพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 : จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 : วัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
21/01/2020 : ศึกษาแผนแม่บทผังวิสัยทัศน์ย่านการเรียนรู้ด้านคนพิการในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
20/01/2020 : จ้างจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ช่วยดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 : ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 : จ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงไปสู่ตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 : จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 : ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 : เหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานกลุ่มการคลัง งานช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานเพิ่มเติม)
17/01/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : จ้างจัดพิมพ์ใบแสดงคำขอบคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ ชนิดจอ LED ขนาด 50 นิ้ว ยี่ห้อ Sony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : จ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ๔ สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : ซื้อวัสดุฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าให้ผู้รับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกอาชีพสำหรับงานตัดเย็บ และการทำสบู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 : จ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า จำนวนเงิน 40,135.70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2020 : จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานดูแลคนพิการ (ตำแหน่งพี่เลี้ยง นางสาวเทียนทอง ผาสุขจิตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง