ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

13/09/2019 : จ้างเช่าสัญญาณ DOMAIN สำหรับระบบเว็บไซต์ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา ๑ ปี เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 : จ้างซ่อมแซมพื้นท่อน้ำใต้ดินตามอาคารภายในสถานคุ้มครองฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 : จ้างพิมพ์แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 : จ้างเหมาทาสีภายในอาคารสำนักงานหน้าห้องศูนย์บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 : จ้างเหมาป้องกันกำจัดปลวก งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 : จ้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 : จ้างซ่อมแซมฝ้าห้องน้ำอาคารหลวงพ่อคูณ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 : ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2019 : จ้างจ้างบุคคลภายนอกเย็บผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องบรรจุน้ำถ้วยกึ่งอัตโนมัติแผนกผลิตน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 : จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตรวจรับจ้างศึกษาวิเคราะห์สวนเกษตรกรรมเพื่อฝึกอาชีพคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 : พนักงานทำความสะอาดของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11/09/2019 : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11/09/2019 : จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดน่าน เพื่อร่วมเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 : ซื้อจัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านชุดผลิตน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซิส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฌอ - ๒๓๒๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮล - ๖๘๑๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 : ซื้อวัสดุในการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2019 : ซื้อจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2019 : จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในศูนย์ฯ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง