งานจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
11/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดอาหารเพลถวายพระ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี ประจำปี2563 6
11/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี 2563 7
23/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
21/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 9
04/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 50,000กิโลเมตร รถยนต์ราชการ นข 8644 ขอนแก่น 8
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 7
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 7
02/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 7
06/01/2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 8
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 140,000 กิโลเมตร รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กว 8601 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิกาาร/ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก(โครงการต่อเนื่อง) 14
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
30/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 31
26/07/2562 : ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 34
05/07/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ 33
02/07/2562 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 102
07/06/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 71
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 62
12/06/2562 : ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 71
10/04/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 89
07/03/2562 : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 98
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 67
04/03/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง 79
04/03/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 83
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 61
14/02/2562 : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 69
12/02/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 105
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 74 รายการ 66
06/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 73
04/02/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 65
24/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 55
21/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2562 61
08/01/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 155
16/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการจัดหาผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 58
09/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 8601 ขอนแก่น 78
09/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่ายส่งเสริมทักษะดำรงชีวิตอิสระ2 (Live camp 2) 58
07/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 57
07/01/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 69
25/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ2562 ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2561 66
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 8601 ขอนแก่น 68
18/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข -8644 ขอนแก่น 57
19/12/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2562 59


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2