กิจกรรมวันลอยกระทง 

ลงข่าว: 22/11/2561    8   110

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการวันสำคัญ กิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและผู้ปกครอง จำนวน 60 คน 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย