กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 

ลงข่าว: 13/11/2561    5   107

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ปี 2561
โดยการนำของนางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ 
ณ วัดสุนทรวนาราม จังหวัดขอนแก่น